Jak powstaje mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych powstaje poprzez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze otaczającym teren planowanej inwestycji w pasie co najmniej 30 metrów. W razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa.

Treścią mapy do celów projektowych są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Bardzo istotne jest również przedstawienie ukształtowania terenu w obszarze planowanej inwestycji oraz w pasie ją otaczającym.

Aktualizacja mapy następuje poprzez wykonanie pomiaru terenowego przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe. Mapa do celów projektowych wymagana jest m.in. przez projektanta do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego, np. plan zagospodarowania działki, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Inaczej rzecz biorąc jeżeli chcą Państwo zbudować garaż, dom bądź inny obiekt budowlany lub realizują Państwo inwestycje związane z uzbrojeniem terenu to niezbędne będzie wykonanie mapy do celów projektowych.

Skalę mapy do celów projektowych należy dostosować do rodzaju wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:

  • skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,

  • skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,

  • skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.