Zgodnie z obowiązującym prawem sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji, w związku z tym inwestor jest zobowiązany:

  • uzgodnić położenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostwami,

  • zapewnić wyznaczenie zaprojektowanej sieci, przez firmę świadczącą usługi geodezyjne a po zakończeniu ich budowy wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu:

  • określenia położenia i kształtu wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych,

  • niezbędnych do wprowadzenia zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych oraz budynków,

  •  bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci uzbrojenia terenu.

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać informacje umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.