Kiedy potrzebujemy tyczenia?

Geodezyjne mapy tyczenia budynków

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Tyczenie odbywa się po wcześniejszym geodezyjnym przygotowaniu projektu zagospodarowania terenu lub działki.

Tyczony obiekt wyznaczany zostaje w stosunku do granic nieruchomości bądź innych szczegółów sytuacyjnych wskazanych przez projektanta. Wyznaczeniu podlegają osie główne budynku, osie ścian bądź inne jednoznacznie określone punkty. Wyznaczone punkty geodeta stabilizuje stosownie do sytuacji terenowej i uzgodnień z kierownikiem budowy, mogą to być ławy fundamentowe, gwoździe wbite w beton, pręty bądź po prostu paliki.

Geodeta uprawniony dokumentuje fakt wytyczenia budynku wpisem do dziennika budowy oraz dołącza do niego szkic z tyczenia.

Źródło informacji:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie.

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.