Podstawowe informacje ustaleń

Ustalenie granic działki ewidencyjnej można przeprowadzić również poza postępowaniem rozgraniczeniowym, które jest czasochłonne oraz kosztowne. Całą procedurę można przeprowadzić w trybie określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków §37, §38 oraz §39 1 . Możliwość ustalenia granicy działki powstała w ramach aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie rozporządzenia z dnia 29 listopada 2013 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGiB.

Cel uaktualnienia operatu ewidencyjnego:

  • zmiany danych niezgodnych ze stanem prawnym, faktycznym bądź obowiązującym standardami technicznymi,
  • okazaniu nowych danych ewidencyjnych,
  • eliminacji błędnych danych.

Ustalenia granic na zlecenie właściciela(i) nieruchomości dokonuje geodeta uprawniony legitymujący się uprawnieniami z zakresu 2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Pierwszą czynnością, którą powinien wykonać geodeta jest zgłoszenie pracy do Powiatowego bądź Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie pomiaru uzupełniającego na gruncie oraz otrzymanych dokumentów dokonywana jest analiza i konfrontacja zgromadzonych informacji, na podstawie, których projektowana jest granica.

Kogo należy poinformować?

O czynnościach związanych z ustaleniem granic geodeta informuje właścicieli, osoby władające, użytkowników wieczystych działek sąsiednich wysyłając do nich zawiadomienia ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które powinno być doręczone, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem prac geodezyjnych. W przypadku, gdy właściciele, osoby władające bądź użytkownicy wieczyści nie są znane lub nie jest znany ich adres zamieszkania bądź korespondencji, geodeta składa wniosek do właściwego starosty a w przypadku miasta na prawach powiatu prezydenta o umieszczenie odpowiedniej informacji o prowadzonych czynnościach ustalenia granic działki na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń starostwa bądź urzędu miasta, gdzie powinno być wywieszone przez okres co najmniej 14 dni notabene ostatni z tych czternastu dni powinien mieć miejsce nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem prac geodezyjnych mających na celu ustalenie granicy działki.

W wyznaczonym terminie zainteresowane strony spotykają się na gruncie w celu ustaleniu przebiegu granic działki. Geodeta na podstawie zebranych dokumentów oraz wcześniejszego wywiadu terenowego wskazuje proponowane położenie punktów granicznych

W przypadku pojawienia się sporu granicznego, którego geodecie nie uda się zażegnać niezbędne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego.

Proces ustalenia granic

Ustalone punkty graniczne geodeta oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar (np. pale drewniane). Trwała stabilizacja (np. słupki graniczne) punktów może nastąpić tylko z inicjatywy i na koszt zainteresowanych stron i może obejmować wyłącznie punkty ustalone na podstawie zgodnego oświadczenia stron złożonego do protokołu.

Z ustalenia granic działki geodeta sporządza tzw. protokół ustalenia, którego integralną częścią jest szkic graniczny, który podobnie jak protokół powinien być podpisany przez zainteresowane strony i włączony do operatu technicznego.

Następną czynnością, którą powinien wykonać geodeta jest sporządzenie operatu geodezyjnego z ustalenia granic działki i przekazanie go do powiatowego bądź miejskiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu weryfikacji i przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na samym końcu na wniosek właściciela działki ujawniana jest zmiana w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.