Czym jest podział nieruchomości?

Aby odpowiedzieć na pytanie czym jest podział nieruchomości powinniśmy napoczątku zapoznać się z pojęciem 'nieruchomości'. Jak podaje kodeks cywilny, nieruchomość to część powierzchni ziemskiej będąca odrębnym przedmiotem własności(grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W ujęciu wieczysto księgowym, nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą. Fakt utworzenia dla nieruchomości odrębnej księgi wieczystej jest wymogiem formalnym jej wyodrębnienia. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Procedura geodezyjnego podziału działki polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części (co najmniej dwie). Wynikiem przeprowadzonego podziału nieruchomości gruntowej jest ustalenie granic dzielonej działki oraz sporządzenie wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej. Podział działki będzie możliwy przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu miejscowego (jeśli nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania terenu należy brać pod uwagę zgodności z decyzją o warunkach zabudowy) oraz zapewnieniu dostępu projektowanym działkom do drogi publicznej. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonania podziałów niezgodnych z ustaleniami planu miejscowego – np. konieczność wydzielenia drogi koniecznej czy dopełnienia istniejącej działki kosztem innej.

Dwóch geodetów wykonujących podział działki

Wniosek o podział nieruchomości jest składany przez osobę właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu (bądź wspólny i zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości). W praktyce pomimo, iż geodeta uprawiony będzie wykonywał dla Państwa podział, właściwy Urząd (Wójt, Burmistrz, Prezydent) informować będzie Państwa o efektach jego działań – jesteście Państwo jako wnioskodawcy stroną postępowania o podział nieruchomości gruntowej.

Procedura  podziałowa może zostać przeprowadzona w dwóch trybach:

  • tryb podziału nieruchomości rolnych i leśnych - dotyczy nieruchomości leśnych bądź rolnych (przeznaczonych w planie miejscowego zagospodarowania na cele leśne i rolne lub wykorzystywane na te cele w przypadku braku planu). Podział dokonywany jest bez wydawania decyzji administracyjnych,
  • tryb administracyjny – dotyczy działek budowlanych, podział na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami.

Do wniosku  o podział nieruchomości dołącza się:

  • odpis z księgi wieczystej lub inne dokumenty potwierdzające własność,
  • wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopię mapy ewidencyjnej,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego,
  • dla podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  • wstępny projekt podziału opracowany na mapie zasadniczej.

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać następujące elementy:

  • granice oraz powierzchnie nieruchomości podlegającej podziałowi,
  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi wg. danych zgromadzonych w katastrze nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w przypadku jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny dzielonej nieruchomości,
  • naniesione na mapie w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek oraz ich numery i obliczone powierzchnie a także propozycję zapewnienia dostępu projektowanym działkom do drogi publicznej.